Hansi   Aati   Hai   Mujhe   Hasrat   Insan   Par

Gunah Karta Hai Khud, Lanat Bhaijta Hai Shaitan Par

 

Hansi aati hai mujhe hasrat insaan par

ہنسی  آتی  ہے  مجھے   حسرت   انسان   پر

گناہ کرتا ہے خود ،لعنت بھیجتا ہے شیطان پر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *